Hesabım

Giriş Yap

Kayıt Ol

Kişisel verileriniz, siparişinizi işlemek, bu web sitesindeki deneyiminizi desteklemek ve gizlilik ilkesinde açıklanan diğer amaçlar için kullanılacaktır.

 

PNDR REKLAM ORGANİZASYON DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ ÜYELİK KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

İşbu “Üyelik Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu PNDR REKLAM ORGANİZASYON DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ (“Pandora Gift Box” veya “Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, Nuhkuyusu Caddesi Nazar İş Merkezi No:219/3 Üsküdar/İSTANBUL adresinde mukim, Pandora Gift Box tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplanma Yöntemi, Hukuki Sebepleri ve Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Veri Kategorisi

Kimlik Bilgisi

Ad, Soyad

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası, üye profilinin oluşturulması, internet sitesi ürünlerine ilişkin değerlendirmelerin yapılması, Pandora Gift Box’ın tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, üyelik hesaplarına ilişkin hukuki onay, izin, açık rıza ve/veya ret kayıtlarının tutulması amacıyla işlenmektedir.

Toplanma Yöntemi

Üye kayıt formu vasıtasıyla temin edilmektedir.

Hukuki Sebebi

KVKK m. 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Yurt içi aktarım

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Yurt dışı aktarım

Yurt dışına aktarım yapılmamaktadır.  

 

Kişisel Veri Kategorisi

İletişim Bilgisi

E-Posta Adresi, Adres

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası, üye profilinin oluşturulması, internet sitesi ürünlerine ilişkin değerlendirmelerin yapılması, Pandora Gift Box’ın tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, üyelik hesaplarına ilişkin hukuki onay, izin, açık rıza ve/veya ret kayıtlarının tutulması amacıyla işlenmektedir.

Toplanma Yöntemi

Üye kayıt formu vasıtasıyla temin edilmektedir.

Hukuki Sebebi

KVKK m. 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Yurt içi aktarım

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Yurt dışı aktarım

Yurt dışına aktarım yapılmamaktadır.

 

Kişisel Veri Kategorisi

Müşteri İşlem

Müşteri Profil Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Destek Talep Bilgileri, Ürün Değerlendirmeleri

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası, üye profilinin oluşturulması, internet sitesi ürünlerine ilişkin değerlendirmelerin yapılması, Pandora Gift Box’ın tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, üyelik hesaplarına ilişkin hukuki onay, izin, açık rıza ve/veya ret kayıtlarının tutulması amacıyla işlenmektedir.

Toplanma Yöntemi

Üye kayıt formu vasıtasıyla temin edilmektedir.

Hukuki Sebebi

KVKK m. 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Yurt içi aktarım

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Yurt dışı aktarım

Yurt dışına aktarım yapılmamaktadır.

 

 

Kişisel Veri Kategorisi

İşlem Güvenliği

Şifre Bilgisi 

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası, üye profilinin oluşturulması ve şifre yenileme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Toplanma Yöntemi

Üye kayıt formu vasıtasıyla temin edilmektedir.

Hukuki Sebebi

KVKK m. 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

KVKK m. 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yurt içi aktarım

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Yurt dışı aktarım

Yurt dışına aktarım yapılmamaktadır.

 

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Nuhkuyusu Caddesi Nazar İş Merkezi No:219/3 Üsküdar/İSTANBUL adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda info@pandoragiftbox.com    e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.